Skip to main content

People

Ph.D. Students

 • Peiyi Li
 • Hrushikesh Patil
 • Yavuz Tozlu
 • Shubdeep Mohapatra

Visiting Students

 • Shengen Yan (a Ph.D. student from Institute of Software, CAS, China; June 2013-Feb. 2014)
 • Yonghua Mao (a Ph.D. student from Xian Jiaotong University, China, Jan. 2014-Dec. 2014)
 • Chen Zhao (a Ph.D. student from Xian Jiaotong University, China, Feb. 2016-July 2016)
 • Xinjian Long (a Ph.D. student from BUPT, China, Oct. 2019 – Sep. 2020)

Visiting Faculty

 • Prof. Jizeng Wei, Tianjin University, Feb. 2014-Feb. 2015.
 • Prof. Suxia Zhu, Harbin Univ. of Sci. and Tech., Aug. 2017-July 2018
 • Prof. Yanan Qiao, Xian Jiaotong Univ., Sep. 2018- 2019

Alumni